OPINTO-OHJAUS lv 22-23

opinto-ohjaaja Tuula Putkuri (alkavat ja abit)

opinto-ohjaaja Eeva Mäkinen (jatkavat ja 19X)

Opinto-ohjaajan vastuualueet

 • ohjauksen järjestäminen ja toteuttaminen
 • opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus
 • opiskelijan HOPS:n teko yhteistyössä ryhmänohjaajien kanssa
 • opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen ja hyväksyminen (esim. pitkän matematiikan vaihto, oppiaineen pois jättäminen)
 • opiskelijan jatkokoulutuksen ja uravalinnan suunnittelun ohjaus
 • opiskelijan opiskeluvaikeudet yhteistyössä erityisopettajan kanssa
 • ryhmänohjaajien yhdyshenkilönä ja kouluttajana toimiminen
 • yhteydenpito siirtymävaiheiden oppilaitoksiin ja elinkeinoelämään
 • lukion käytänteistä tiedottaminen peruskoulun opoille, päättöluokkalaisille ja heidän huoltajilleen
 • peruskoulun päättöluokkalaisten ohjaus lukio-opintoihin
 • valmistuneiden opiskelijoiden jälkiohjausvelvoite
 • tutoreiden ohjaus
 • yhteydenpito huoltajiin

Opinto-ohjauksen opintojaksot / kurssit:

 • OP1 Minä opiskelijana -opintojakso järjestetään 1. opiskeluvuoden aikana kahdessa eri jaksossa. 
 • OP2 Jatko-opinnot ja työelämä -kurssi järjestetään 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana. 

RYHMÄNOHJAUS

Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma ryhmänohjaajansa, jonka ryhmä tapaa säännöllisesti. Opiskelijat kokoontuvat oman ryhmänohjaajansa luokkaan 1-2 kertaa jaksossa. Ryhmänohjaustunneilla käsitellään yhteisiä asioita ja saadaan informaatiota tulevista tapahtumista sekä kuullaan oppilaskunnan tiedotuksia jne. Osallistuminen ryhmänohjaajatuokioihin on kaikille pakollista, ja poissaolot tulee selvittää, kuten muidenkin oppituntien.

Ryhmänohjaajan vastuualueet

 • ryhmän lähiohjaus
 • yksilö- ja pienryhmähaastattelujen järjestäminen oman ryhmän opiskelijoille
 • opiskelijan HOPS:n päivittäminen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa
 • opiskelijan opintojen seuranta
 • opiskelijan kurssi/opintojaksomuutosten tekeminen
 • opiskelijan poissaolojen seuranta
 • luvan myöntäminen etukäteen tiedossa oleviin korkeintaan 3 vrk:n poissaoloihin
 • yhteydenpito huoltajiin
 • ylioppilastutkintoon ilmoittautumisen tarkistaminen

MUU OHJAUKSEN TYÖNJAKO

Ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan lisäksi rehtorit, aineenopettajat, erityisopettaja, koulun muu henkilöstö ja tutorit. Myös opiskelijalla itsellään on vastuu omien opintojensa ohjauksessa.

Rehtorin vastuualueet

 • suoritusohjeista poikkeaminen
 • vapautukset eri oppiaineiden opiskelusta
 • lupa etukäteen tiedossa oleviin yli 3 vrk:n poissaoloihin
 • ylimääräisten poissaolojen selvittäminen
 • lukion ulkopuolisten opintojen hyväksilukeminen opintoihin
 • ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksyminen
 • ylioppilastutkintoon liittyvien ohjeiden antaminen opiskelijoille

Aineenopettajan vastuualueet

 • ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa
 • auttaa opiskelijaa kehittämään oppimaan oppimisen taitoja
 • tukee opiskelijan jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä

Erityisopettajan vastuualueet

 • pedagoginen tuki: opiskelutaitojen tehostaminen, oppimaan oppiminen, oman opiskelustrategioiden ja omien opiskelutekniikoiden löytäminen, myönteisen minäkuvan vahvistaminen oppijana, läksyjenteon avustaminen
 • lukitestaus
 • opiskeluaikaisten tukitoimien suunnittelu ja kirjaaminen yhteistyössä opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa
 • opastaa ylioppilastutkintoa varten tarvittavien erityisjärjestely- ja vieraskielisyysanomusten laatimisessa

Tutorit

 • yhteistyö ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa
 • uusien opiskelijoiden perehdyttäminen lukion toimintoihin ja tutustuttaminen yhdessä ryhmänohjaajan kanssa
 • koulun toiminnan esittely päättöluokkalaisten oppitunneilla sekä vanhempainilloissa ja esittelyillassa

Muu henkilöstö

 • koulusihteeri on yhteistyössä rehtorin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, aineenopettajan ja opiskelijan kanssa opintosuorituksiin liittyvissä kysymyksissä
 • terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi ovat yhteistyössä rehtorin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, aineenopettajan ja opiskelijan sekä huoltajien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa opiskelijan terveydelliseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa

Opiskelijan oma vastuualue

 • huolehtii HOPS:n päivittämisestä 
 • kantaa vastuun opintojen etenemisestä
 • vastuu omista poissaoloista
 • tunnistaa oman avun tarpeen ja pyytää apua